Årsredovisning

Årsredovisning – en sammanställning av räkenskapsåret.

Det är alla aktiebolags skyldighet enligt lag att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet i årsredovisningen är offentlig och ska vara enligt årsredovisningslagen. Det är företagets skyldighet att årsredovisningen följer god redovisningssed för att den ska kunna ge en överskådlig och rättvis bild av företagets ställning och resultat.

Vi sammanställer er bokföring för året och ser till att er årsredovisning kommer Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Årsredovisningens fyra delar

Balansräkning årsredovisning


Balansräkningen är ett dokument som redovisar företagets finansiella ställning vid en given tidpunkt, ofta den sista dagen av räkenskapsåret. Genom balansräkningen kan man utläsa företagets tillgångar samt skulder. Summan av tillgångarna och skulderna ska alltid vara lika stora, och därmed hamna i balans. Balansräkningen är en av två huvuddelar i en årsredovisning.

Resultaträkning årsredovisning


Resultaträkningen är en sammanställning av företagets resultat under räkenskapsåret som beräknas på företagets intäkter och kostnader. Resultaträkningen är den andra huvuddelen i en årsredovisning.

Noter


Noterna i en årsredovisning är till för att kunna specificera innehållet i resultat- och balansräkningen. De belyser exempelvis hur man värderat tillgångar och skulder, hur avskrivningar samt nedskrivningar har gjorts och vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

Förvaltningsberättelse årsredovisning


I förvaltningsberättelsen beskriver man i ord de viktigaste händelserna som skett både under och efter räkenskapsperiodens slut. Förvaltningsberättelsen är till för att framföra den viktiga information som inte går att utläsa av en årsredovisnings balansräkning, resultaträkning eller noter men som är betydande för företagets ställning och resultat. En förvaltningsberättelse ska alltid innehålla styrelsens förslag till resultatdisposition och ska ge en översikt över företagets verksamhet, resultat och utveckling.

Jag vill veta mer