Kan vi vänta med att betala ut semesterersättningen?

En anställd har sagt upp sig och har fem veckors semesterdagar kvar. Kan företaget avvakta med att betala ut för de sparade dagarna?

”En av våra sedan länge anställda har sagt upp sig. Vår löneadministration har uppmärksam­mat oss på att den anställde har 25 sparade semes­terdagar. Vår likviditet är just nu väldigt ansträngd, kan vi avvakta och betala ut semesterersättning till den anställde för de sparade dagarna?”

Semesterlagen är en så kallad tvingande lagstift­ning och det betyder att bestämmelserna i semes­terlagen inte kan avtalas bort annat än genom kol­lektivavtal. Det vill säga det går inte att ingå en enskild överenskommelse med arbetstagaren som frångår vad semesterla­gen säger.

Om det vid anställning­ens upphörande finns intjänade semesterdagar som arbetstagaren inte tagit ut, ska arbetstagaren få ut dessa semesterdagar i form av semesterersättning. Semester­ersättningen ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Bryter man som arbetsgivare mot de tvingande bestämmelserna i semesterlagen, till exempel betalar ut semesterersättningen senare än en månad efter anställningens upphörande, förelig­ger skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren för den skada som arbetstagaren lidit till följd av den för sent utbetalda ersättningen.

Det vill säga arbetsgivaren är under sådana omständigheter inte bara skyldig att betala ut till arbetstagaren semes­terersättningen, utan även skadestånd för uppkom­men skada.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert